МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.02.2014

м. Київ

N 386/5


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 лютого 2014 р. за N 337/25114

Про затвердження стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства юстиції України
 від 13 червня 2014 року N 920/5

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 28 Закону України "Про безоплатну правову допомогу"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі, що додаються.

2. Координаційному центру з надання правової допомоги (Вишневський А. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з 01 липня 2014 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник
Міністра юстиції

І. Ємельянова


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
25.02.2014 N 386/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 лютого 2014 р. за N 337/25114


Стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі

1. Стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі (далі - Стандарти) - це комплекс основних характеристик моделі гарантованого державою захисту, передбачених міжнародними правовими актами, законодавством України, у межах яких та з урахуванням узгодженої правової позиції сторони захисту захисник є незалежним в обранні стратегії і тактики захисту у кримінальному провадженні для здійснення активного та розумного захисту прав, свобод та законних інтересів клієнта всіма не забороненими законом засобами.

Ці Стандарти ґрунтуються на принципах верховенства права, законності, незалежності адвокатської діяльності, конфіденційності, уникнення конфлікту інтересів, домінантності інтересів клієнта, запобігання корупції, компетентності та добросовісності у виконанні адвокатом своїх професійних обов'язків.

2. Метою розроблення і впровадження цих Стандартів є:

своєчасне та якісне надання в необхідному обсязі безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі;

забезпечення ефективного використання коштів державного бюджету, виділених на оплату діяльності адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі;

методична підтримка та підвищення професійного рівня адвокатів, які надають правову допомогу у кримінальному процесі.

3. Дотримання цих Стандартів є обов'язковим для адвокатів при наданні ними безоплатної вторинної правової допомоги. Порушення цих Стандартів тягне за собою цивільну відповідальність, передбачену законодавством та умовами контракту (договору) з центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - центр).

4. Оцінювання якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі здійснюється відповідно до цих Стандартів комісіями, утвореними для цієї мети радами адвокатів регіонів, за поданням відповідних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у встановленому порядку. Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі здійснюється відповідно до цих Стандартів Координаційним центром з надання правової допомоги та центрами за формами моніторингу згідно з додатками 4 - 9 до цих Стандартів, які подаються адвокатами до центрів разом з актами наданих послуг.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.06.2014 р. N 920/5)

N
з/п

Стандарт

Основні джерела права, на яких ґрунтується стандарт

Основні джерела інформації для перевірки дотримання стандарту

1. Загальні стандарти надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі

1)

Після отримання доручення центру захисник у визначений законодавством або розумний строк ознайомлюється з матеріалами кримінального провадження, проводить конфіденційне побачення з клієнтом, під час якого роз'яснює йому його права із врученням відповідної пам'ятки (буклета), наданої(го) центром, з'ясовує обставини кримінального правопорушення у викладенні клієнта, отримує від нього інформацію, що має правове значення, узгоджує правову позицію з клієнтом та за результатами складає відповідний протокол за формою згідно з додатком 1 до цих Стандартів

Статті 5, 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція);
статті 42, 45, 47, 49, 52, 53 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК);
статті 12, 14, частини друга і четверта статті 22, статті 23 - 26 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (далі - Закон про БПД);
статті 20, 21 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (далі - Закон про адвокатуру);
Порядок інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року N 1363 (далі - Порядок);
рішення Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ) у справі "Оферта Плюс С.Р.Л. проти Молдови" (Oferta Plus S.R.L. v. Moldova) від 19 грудня 2006 року, заява N 14385/04, пункти 145 - 147;
рішення ЄСПЛ у справі "Рибацкі проти Польщі" (Rybacki v. Poland) від 13 січня 2009 року, заява N 52479/99, пункти 56 - 62

Протокол першого побачення з клієнтом,
клопотання,
дані журналів реєстрації відвідувачів органів внутрішніх справ,
ізоляторів тимчасового тримання,
слідчих ізоляторів,
установ виконання покарань

2)

У разі неможливості реалізувати право на конфіденційне побачення захисник робить запис про порушення права на захист у цій частині в протоколі відповідної процесуальної дії та подає відповідну скаргу процесуальному керівнику або слідчому судді

Статті 42, 46, 54 КПК

Скарга,
інші процесуальні документи

3)

У разі наявності у кримінальному провадженні інших захисників захисник, призначений центром, негайно письмово інформує про це центр і продовжує здійснювати захист до прийняття центром рішення про припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги

Стаття 24 Закону про БПД

Доповідна записка

4)

У випадку, коли участь захисника є обов'язковою, а підозрюваний, обвинувачений відмовляються від захисника і не залучають іншого захисника, призначений центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги захисник продовжує виконувати свої професійні обов'язки

Статті 49, 52, 54 КПК

Процесуальні документи захисту

5)

З урахуванням узгодженої правової позиції сторони захисту захисник бере участь в усіх процесуальних діях, що проводяться за участю його клієнта, або таких, що можуть обмежити або порушити права та законні інтереси його клієнта, у межах повноважень, визначених відповідним дорученням центру

Статті 42, 46, 47, 223 КПК;
стаття 26 Закону про БПД;
статті 20, 21 Закону про адвокатуру;
рішення ЄСПЛ у справі "Піщальніков проти Росії" (Pishchalnikov v. Russia) від 24 вересня 2009 року, заява N 7025/04, пункти 66 - 71

Клопотання або заперечення,
процесуальні документи захисту, ухвали слідчого судді,
технічний запис судового засідання, дані журналу судового засідання

6)

Захисник негайно вживає заходів для надання клієнту медичної допомоги, фіксації тілесних ушкоджень, проведення судово-медичної експертизи, якщо зовнішній вигляд або стан клієнта свідчать про застосування до нього насильства або за наявності скарг клієнта про його застосування

Стаття 3 Конвенції;
статті 42, 46, 47 КПК;
наказ Служби безпеки України, Міністерства охорони здоров'я України від 11 травня 2011 року N 178/268 "Про затвердження Інструкції про порядок надання медичної допомоги, використання лікувально-профілактичних закладів органів охорони здоров'я, залучення з цією метою їх медичного персоналу та проведення медичних експертиз у спеціально відведеному місці для тимчасового тримання (ізоляторі тимчасового тримання) Відділу забезпечення досудового слідства Центрального управління Служби безпеки України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 червня 2011 року за N 793/19531;
наказ Міністерства юстиції України, Міністерства охорони здоров'я України від 10 травня 2012 року N 710/5/343 "Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України із закладами охорони здоров'я з питань надання медичної допомоги засудженим", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 травня 2012 року за N 769/21082;
рішення ЄСПЛ у справі "Маммадов (Джалалоглу) проти Азербайджану" (Mammadov (Jalaloglu) v. Azerbaijan) від 11 січня 2007 року, заява N 34445/04, пункт 74

Заяви,
скарги,
клопотання,
медичні документи (травмкарта, карта виїзду швидкої медичної допомоги, акт медичного освідування),
висновок судово-медичної експертизи

7)

Захисник з'ясовує наявність фактів застосування до клієнта катувань, інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження з боку службових осіб оперативних підрозділів, органів досудового розслідування, пенітенціарної служби, інших службових осіб і за наявності таких фактів складає відповідний протокол за формою згідно з додатком 2 до цих Стандартів, письмово повідомляє про згадані факти процесуального керівника та звертається у порядку статті 206 КПК з відповідною заявою до слідчого судді

Стаття 3 Конвенції;
статті 42, 206, 214 КПК;
рішення ЄСПЛ у справі "Левінца проти Молдови" (Levinta v. Moldova) від 16 грудня 2008 року, заява N 17332/03, пункти 73, 74, 81, 92

Заяви захисника,
ухвали слідчого судді

8)

При здійсненні захисту осіб, які утримуються під вартою і є пацієнтами замісної підтримувальної терапії або мають хронічні захворювання, що потребують безперервного лікування, захисник невідкладно звертається до адміністрації місця утримання або службової особи, відповідальної за перебування затриманих, з вимогою про надання медичної допомоги та заявляє клопотання про забезпечення безперервного лікування

Статті 2, 3, 13 Конвенції;
статті 42, 206, 208, 212, 512 КПК;
стаття 26 Закону про БПД;
статті 19 - 21 Закону про адвокатуру;
статті 11, 27 Правил адвокатської етики, затверджених Установчим з'їздом адвокатів України 17 листопада 2012 року (далі - Правила адвокатської етики);
наказ Міністерства охорони здоров'я України від 27 березня 2012 року N 200 "Про затвердження Порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 червня 2012 року за N 889/21201;
наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Державної служби України з контролю за наркотиками від 22 жовтня 2012 року N 821/937/1549/5/156 "Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров'я, органів внутрішніх справ, слідчих ізоляторів і виправних центрів щодо забезпечення безперервності лікування препаратами замісної підтримувальної терапії", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2012 року за N 1868/22180;
рішення ЄСПЛ у справі "Хумматов проти Азербайджану" (Hummatov v. Azerbaijan) від 29 листопада 2007 року, заяви
N 9852/03 і N 13413/04, пункти 112 - 122;
рішення ЄСПЛ у справі "Логвіненко проти України" (Logvinenko v. Ukraine) від 14 жовтня 2010 року, заява N 13448/07, пункти 68 - 77

Медичні документи,
процесуальні документи захисту

9)

Захисник дотримується встановлених законом процесуальних строків у кримінальному провадженні та з урахуванням узгодженої правової позиції сторони захисту оскаржує їх порушення іншими його учасниками

Статті 6, 13 Конвенції;
статті 28, 116, 117, 303, 308 КПК;
статті 19, 20 Закону про адвокатуру;
статті 7, 11 Правил адвокатської етики;
рішення ЄСПЛ у справі "Меріт проти України" (Merit v. Ukraine) від 30 березня 2004 року, заява N 66561/01, пункти 72 - 76, 78, 79

Скарги та інші процесуальні документи

10)

У разі незгоди клієнта з будь-якими процесуальними рішеннями, діями або бездіяльністю слідчого, прокурора, слідчого судді або суду і за наявності законних підстав захисник складає відповідну скаргу та роз'яснює клієнтові порядок і наслідки її подання. У разі коли захисник вважає за необхідне оскаржити процесуальне рішення, дії чи бездіяльність згаданих осіб, а клієнт заперечує проти цього, захисник оформлює письмову відмову клієнта від пропонованого оскарження

Стаття 13 Конвенції;
стаття 55 Конституції України;
стаття 24, пункт 16 частини третьої статті 42, статті 47, 393, 395, 396, 402 КПК;
статті 7, 8 Правил адвокатської етики

Скарги

11)

У разі перебування клієнта під вартою захисник відвідує його в ізоляторі тимчасового тримання, слідчому ізоляторі або установі виконання покарань

Пункти 3, 6 частини третьої статті 42, стаття 201 КПК;
частина п'ята статті 12 Закону України "Про попереднє ув'язнення";
підпункт 2.1 пункту 3 розділу VII Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 березня 2013 року N 460/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 березня 2013 року за N 445/22977

Дані журналів реєстрації відвідувачів органів внутрішніх справ,
ізоляторів тимчасового тримання,
слідчих ізоляторів,
установ виконання покарань

12)

Захисник збирає докази, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом'якшують чи виключають кримінальну відповідальність клієнта

Статті 42, 46, 47, 201, 206 КПК

Заяви,
клопотання,
адвокатські запити

13)

Захисник роз'яснює клієнту можливість укладення угоди про визнання винуватості та про примирення, її умови, порядок та наслідки укладення. За бажанням клієнта захисник готує проект відповідної угоди

Стаття 469, частини четверта і п'ята статті 474 КПК

Проект угоди

14)

У разі порушення професійних прав адвоката та гарантій адвокатської діяльності захисник невідкладно письмово інформує про це центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Пункт 2.3 розділу 2 Меморандуму про співпрацю між Національною асоціацією адвокатів України та Міністерством юстиції України у сфері надання безоплатної правової допомоги, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15 листопада 2013 року N 2424/5

Доповідна записка

15)

Захисник веде у кожному кримінальному провадженні на електронних або паперових носіях адвокатське досьє у складі згідно з орієнтовним переліком матеріалів, визначеним додатком 3 до цих Стандартів

Статті 20 - 23 Закону про адвокатуру;
пункт 6 статті 10 Правил адвокатської етики;
підпункт 8.2.3 пункту 8.2 розділу 8, підпункт 9.2.2 пункту 9.2 розділу 9 Положення про помічника адвоката, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 01 червня 2013 року N 123;
підпункт 12.1.1 підпункту 12.1 пункту 12 Положення про комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2012 року N 35

Адвокатське досьє

2. Окремі стандарти надання безоплатної вторинної правової допомоги на стадії досудового розслідування

1)

У разі відмови затриманого від призначеного центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги захисника останній особисто перевіряє, чи є така відмова добровільною і чи не є вона результатом тиску з боку службових осіб органів досудового розслідування, прокуратури, суду. Заява про відмову від захисника оформляється клієнтом після конфіденційного побачення, під час якого захисник роз'яснює клієнту його права, визначені Конвенцією та КПК, із врученням відповідної пам'ятки (буклета), наданої(го) центром, та можливі наслідки відмови від захисника і переконується, що права й наслідки відмови від захисника клієнту зрозумілі

Статті 48, 54 КПК;
пункт 9 Порядку;
рішення ЄСПЛ у справі "Яременко проти України" (Yaremenko v. Ukraine) від 12 червня 2008 року, заява N 32092/02, пункти 85 - 88, 91

Заява про відмову,
протокол про затримання

2)

За наявності підстав вважати затримання особи без ухвали слідчого судді, суду незаконним захисник звертається із заявою до слідчого судді щодо незаконного позбавлення особи свободи у межах його територіальної юрисдикції у порядку статті 206 КПК

Статті 42, 206, 208 КПК;
рішення ЄСПЛ у справі "Фельдман проти України" (Feldman v. Ukraine) від 08 квітня 2010 року, заяви N 76556/01 і N 38779/04, пункти 88 - 91

Заява адвоката,
ухвала суду

3)

Захисник докладає розумних зусиль для одержання документів, що підтверджують обставини, які характеризують особу клієнта, свідчать про його родинні та соціальні зв'язки і можуть бути враховані судом при вирішенні питання про обрання, зміну чи скасування запобіжного заходу

Статті 42, 206, 208 КПК

Клопотання, адвокатські запити,
документи, що характеризують особу клієнта

4)

Захисник ознайомлюється з клопотанням про обрання, продовження або зміну запобіжного заходу, бере участь у розгляді слідчим суддею питання про застосування, продовження або зміну запобіжного заходу, у разі наявності на те розумних підстав висловлює обґрунтовані заперечення щодо достатності викладених у клопотанні слідчого, прокурора фактів та доказів обґрунтованої підозри, обвинувачення та обставин, на підставі яких він дійшов висновку про наявність одного або кількох ризиків на користь тримання особи під вартою

Статті 42, 46, 47, 184 КПК;
рішення ЄСПЛ у справі "Клішин проти України" (Klishyn v. Ukraine) від 23 лютого 2012 року, заява N 30671/04, пункти 88 - 93

Ухвала слідчого судді,
технічний запис судового засідання,
дані журналу судового засідання,
копії клопотання або заперечення захисника,
скарги щодо незаконного утримання особи

5)

У разі обрання слідчим суддею щодо клієнта запобіжного заходу за наявності розумних підстав вважати таке рішення необґрунтованим та з урахуванням узгодженої правової позиції сторони захисту захисник готує і подає апеляційну скаргу. У разі апеляційного оскарження стороною обвинувачення ухвали слідчого судді про відмову у задоволенні клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу захисник подає заперечення

Статті 393, 395, 396, 402 КПК

Апеляційна скарга,
заперечення або ухвала суду апеляційної інстанції

6)

Отримавши повідомлення сторони обвинувачення про завершення досудового розслідування та відкриття його матеріалів для ознайомлення, захисник письмово підтверджує факт доступу до матеріалів досудового розслідування, реалізує своє право та забезпечує реалізацію права свого клієнта на ознайомлення з ними у достатній для цього час

Стаття 290 КПК

Протокол ознайомлення,
технічний запис судового засідання,
дані журналу судового засідання,
клопотання або заперечення захисника

7)

Захисник за запитом прокурора надає йому доступ до наявних речових доказів або їх частин, документів або копій з них та можливість скопіювати або відобразити їх іншим чином, а також доступ до житла чи іншого володіння, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем сторони захисту і якщо сторона захисту має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді, крім будь-яких матеріалів, які можуть бути використані прокурором на підтвердження винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення

Стаття 290 КПК

Письмове підтвердження повідомлення стороні обвинувачення про здійснення відкриття матеріалів стороною захисту

3. Окремі стандарти надання безоплатної вторинної правової допомоги під час судового провадження

1)

Захисник, який не був залучений до участі у кримінальному провадженні на етапі досудового розслідування, повинен до початку першого судового засідання, у якому він бере участь, ознайомитися з матеріалами кримінального провадження та провести конфіденційне побачення з клієнтом

Статті 42, 46, 47 КПК

Заява адвоката з відміткою суду,
клопотання адвоката,
дані журналів реєстрації відвідувачів органів внутрішніх справ,
ізоляторів тимчасового тримання,
слідчих ізоляторів,
установ виконання покарань

2)

Під час підготовчого судового засідання захисник за наявності правових підстав подає клопотання про закриття кримінального провадження, про зміну, скасування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі запобіжного заходу, обраного щодо клієнта, подає скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, що не були подані або розглянуті під час досудового розслідування

Статті 303, 314, 315 КПК

Клопотання, скарги,
заперечення,
технічний запис судового засідання,
дані журналу судового засідання

3)

Захисник заперечує проти задоволення судом клопотання сторони обвинувачення про долучення до матеріалів кримінального провадження будь-яких інших матеріалів, крім тих, що зазначені у реєстрі матеріалів досудового розслідування

Стаття 291 КПК

Клопотання,
заперечення,
технічний запис судового засідання,
дані журналу судового засідання

4)

Захисник заперечує проти задоволення судом клопотання сторони обвинувачення про долучення до матеріалів кримінального провадження будь-яких доказів до початку судового розгляду

Стаття 291 КПК

Клопотання,
заперечення,
технічний запис судового засідання,
дані журналу судового засідання

5)

Під час судового розгляду захисник бере активну участь у дослідженні доказів, зокрема заявляє необхідні клопотання, здійснює прямий допит свідків захисту і перехресний допит свідків обвинувачення, виступає у судових дебатах

Глава 28 КПК

Процесуальні документи захисту (клопотання, скарги, заперечення, заяви),
тези виступу у судових дебатах

6)

У разі незгоди клієнта з рішенням суду захисник після роз'яснення клієнтові порядку і наслідків подання відповідної скарги складає та подає таку скаргу. При поданні апеляційної та касаційної скарг стороною обвинувачення захисник готує та подає відповідні заперечення. У разі подання апеляційної та касаційної скарг клієнтом захисник здійснює його захист під час їх розгляду в суді

Статті 393, 395, 396, 402, 403, 425, 427, 431 КПК;
рішення ЄСПЛ у справі "Сийрак проти Росії" (Siyrak v. Russia) від 19 грудня 2013 року, заява N 38094/05

Апеляційна чи касаційна скарга,
заперечення на подані скарги з відміткою суду,
клопотання, технічний запис судового засідання,
дані журналу судового засідання

4. Окремі стандарти надання безоплатної вторинної правової допомоги при проведенні окремої процесуальної дії

 

У разі призначення захисника для проведення окремої процесуальної дії він переконується, чи дійсно завчасно та належним чином був повідомлений про проведення цієї процесуальної дії раніше залучений захисник (захисники), а також чи процесуальна дія дійсно є невідкладною. У разі виявлення невідповідності цим вимогам захисник заявляє клопотання слідчому, прокурору, слідчому судді або суду про перенесення процесуальної дії у зв'язку з відсутністю таких обставин. У разі дотримання згаданих вимог або відмови у задоволенні заявленого клопотання захисник перед проведенням процесуальної дії узгоджує правову позицію з раніше залученим захисником (захисниками)

Стаття 53 КПК;
стаття 23 Правил адвокатської етики

Клопотання


 

Директор Координаційного центру
з надання правової допомоги

А. Вишневський


 

Додаток 1
до стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі
(підпункт 1 пункту 1)


ПРОТОКОЛ ПЕРШОГО ПОБАЧЕННЯ З КЛІЄНТОМ

I. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ

П. І. Б.: _______________________________________________________________________________

Місце фактичного проживання: ___________________________________________________________

Місце реєстрації (якщо відрізняється): ______________________________________________________

Телефон: ______________________________________________________________________________

Дата і місце народження: ________________________________________________________________

Освіта і спеціальність: ___________________________________________________________________

Військовий обов'язок (звання, нагороди, заохочення, дисциплінарні стягнення): __________________
______________________________________________________________________________________

II. РОБОТА: _________ ТАК _________ НІ

Місце роботи: __________________________________________________________________________

Поштова адреса і телефон: _______________________________________________________________

Посада: _______________________________________________________________________________

Заробітна плата: ________________________________________________________________________

Період роботи на посаді: _________________________________________________________________

Безробітний: ________ так ________ ні

Період безробітності: ____________________________________________________________________

Причина (пенсіонер, учень, студент, інвалід, інше): ___________________________________________

III. СІМЕЙНИЙ СТАН

Сімейний стан: Одружений(а) ______ Розлучений(а) ______ Неодружений(а) ______

Удівець (вдова) ______ Фактичні шлюбні відносини _________

Контактна інформація чоловіка (дружини): _________________________________________________

Місце роботи чоловіка (дружини): _________________________________________________________

Діти (кількість та вік): ____________________________________________________________________

Інші утриманці: ________________________________________________________________________

IV. БАТЬКИ

П. І. Б. батька, номер телефону, місце роботи: _______________________________________________
______________________________________________________________________________________

П. І. Б. матері, номер телефону, місце роботи: _______________________________________________
______________________________________________________________________________________

Інші контактні особи: ____________________________________________________________________

V. НАРКОТИЧНА ТА/АБО АЛКОГОЛЬНА ЗАЛЕЖНІСТЬ

Наявність залежності: Є ____ Немає _____

Тип залежності: наркотична _______ алкогольна ________

Тип наркотичного препарату, частота та термін вживання: ____________________________________
______________________________________________________________________________________

Лікування від алкогольної/наркотичної залежності: ___________________________________________
______________________________________________________________________________________

VI. ЗАХВОРЮВАННЯ

Хронічні захворювання, що потребують постійного лікування: _________________________________
______________________________________________________________________________________

Інфекційні захворювання: ________________________________________________________________

Інвалідність: I група _______ II група ________ III група________

Госпіталізація (дата, місце та причина): ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Психіатричне чи психологічне лікування (медичний висновок чи госпіталізація): _________________
______________________________________________________________________________________

VII. СУДИМОСТІ

Раніше судимий: дата __________________

Злочин(и) ____________________________________

Міра покарання ________________________________________________________________________

Теперішній статус:

Під адміністративним наглядом _______ На випробувальному строку ________

Знята судимість _________ Погашена судимість ________

VIII. ОБСТАВИНИ ФАКТИЧНОГО ЗАТРИМАННЯ

Дата і час фактичного затримання: ________________________________________________________

Місце фактичного затримання (за місцем проживання, на вулиці тощо): _________________________
______________________________________________________________________________________

Ким затриманий: _______________________________________________________________________

Чи роз'яснені затриманому(ій) його (її) права (дата, час, ким роз'яснені, які саме права
роз'яснені): ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Чи зрозумів(ла) підозрюваний(а)/затриманий(а)/обвинувачений(а), що він (вона) має право не відповідати на запитання чи не давати показання працівникам органу досудового
розслідування: _________________________________________________________________________

Чи зрозумів(ла) підозрюваний(а)/затриманий(а)/обвинувачений(а), що він (вона) має право проконсультуватись у адвоката перед допитом: _____________________________________________

Чи зрозумів(ла) підозрюваний(а)/затриманий(а)/обвинувачений(а), що він (вона) має право на безоплатного адвоката за рахунок держави: _________________________________________________

Чи зрозумів(ла) підозрюваний(а)/затриманий(а)/обвинувачений(а), що адвокат, наданий державою, є незалежним у своїй професійній діяльності: _________________________________________________

Чи бажає підозрюваний(а)/затриманий(а)/обвинувачений(а) самостійно залучити адвоката (П. І. Б. адвоката): _____________________________________________________________________________

Відмова від адвоката (причина): __________________________________________________________

Чи проводились до прибуття адвоката опитування або/та слідчі дії (які саме, дата, час, особа, яка проводила опитування або/та слідчі дії):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Суть показів (короткий зміст): ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Примус: Так _____ Ні ______

Вид примусу: Психічний _______________ Фізичний __________________

Короткий опис: ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Намір подати скаргу (якщо немає, вказати причину): Так ___ Ні ___

Причина відмови: ___________________________ Підпис ____________________________________

IX. МАЙНО (для використання як застави): Так ______ Ні ______

Короткий опис
______________________________________________________________________________________

X. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ________________________________________________________

Дата: _______________________

Підпис клієнта _____________________________ П. І. Б. _____________________________________

Підпис адвоката ____________________________ П. І .Б. _____________________________________


 

Додаток 2
до стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі
(підпункт 7 пункту 1)


 

ПРОТОКОЛ ФІКСАЦІЇ СКАРГ ЗАТРИМАНОГО
на катування, інші жорстокі, нелюдські або такі, що принижують гідність, види поводження

П. І. Б. клієнта _________________________________________________________________________

1. Чи були під час побачення помічені на затриманому будь-які тілесні ушкодження?

Так ________

Ні ________

Якщо так, то які (детальний опис: вид ушкоджень, локалізація, розмір, колір тощо)?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Якщо так, чи були пошкодження сфотографовані?

Так ________

Ні ________

Якщо так, фотографії є в: _______________________________________________________________

2. Чи скаржився затриманий під час спілкування на катування, інші жорстокі, нелюдські або такі, що принижують гідність, види поводження щодо нього під час чи після затримання?

Так ________

Ні ________

Якщо так, які саме?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Чи висловлював під час спілкування затриманий будь-які скарги, пов'язані зі здоров'ям?

Так ________

Ні ________

Якщо так, то які?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Чи пов'язані ці скарги з незаконними діями службових осіб?

Так ________

Ні________

4. Чи проходив затриманий медичний огляд?

Так ________

Ні ________

Якщо так, коли? _______________________________________________________________________

Висновок лікаря: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Звіт лікаря є в: _________________________________________________________________________

Якщо ні, чи погоджується пройти медичний огляд з метою фіксації тілесних ушкоджень?

Так ________

Ні _________

Не визначився __________

Причина відмови (заповнюється власноруч затриманим) _____________________________________
______________________________________________________________________________________

5. Чи погоджується затриманий подати офіційну скаргу на катування, інші жорстокі, нелюдські або такі, що принижують гідність, види поводження?

Так ________

Ні _________

Не визначився __________

Причина відмови (заповнюється власноруч затриманим) ____________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Інші заяви: __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Дата: ________________

Підпис клієнта ____________________________ П. І. Б. ______________________________________

Підпис адвоката ___________________________ П. І. Б. ______________________________________


 

Додаток 3
до стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі
(підпункт 15 пункту 1)


Орієнтовний перелік матеріалів адвокатського досьє у кримінальному провадженні

1. Титульний аркуш із зазначенням прізвища, імені, по батькові клієнта, номера кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, номера, дати та часу видачі доручення центру.

2. Реєстр матеріалів досьє.

3. Копія доручення центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

4. Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

5. Документи, що стосуються особи клієнта:

протокол першого побачення з клієнтом;

протокол фіксації скарг затриманого на катування, інші жорстокі, нелюдські або такі, що принижують гідність, види поводження (за наявності таких скарг);

копії документів, що підтверджують обставини, які характеризують особу клієнта, свідчать про його родинні і соціальні зв'язки (характеристики, довідки про стан здоров'я, довідки про склад сім'ї та реєстрацію місця проживання, свідоцтва про народження неповнолітніх дітей тощо).

6. Матеріали кримінального провадження:

копії повідомлення про підозру та обвинувального акта;

копії протоколів процесуальних дій, що можуть бути використані для захисту клієнта (затримання, допитів, впізнання тощо);

копії постанов, ухвал та вироку;

інформація про наявність висновків експертів, ревізій тощо.

7. Докази, зібрані адвокатом, у тому числі аудіо-, відеозаписи, фотографії із зафіксованою доказовою інформацією.

8. Інші матеріали захисту:

клопотання адвоката та інформація про результати їх розгляду;

скарги адвоката, у тому числі апеляційні та касаційні;

тези виступу адвоката в судових дебатах;

плани допитів свідків, підозрюваних, обвинувачених, експертів.

 

Додаток 4
до стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі


ФОРМА МОНІТОРИНГУ
стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі на стадії затримання особи за підозрою у вчиненні злочину та/або надання допомоги особі, до якої як запобіжний захід обрано тримання під вартою

Доручення N _____________________ від ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___


N
з/п

Положення Стандартів

Питання

Відповідь

так

ні

не застосо-
вується

1

Підпункт 1 пункту 1

Чи ознайомився захисник з матеріалами кримінального провадження?

 

 

 

2

Підпункт 1 пункту 1

Чи відбулось конфіденційне побачення захисника з клієнтом?
                                     ___ ___ / ___ ___ / ___ ___          ___ ___ : ___ ___
                                                          (дата)                                          (час)

  

  

 

3

Підпункт 1 пункту 1

Чи були роз'яснені захисником клієнту його права?

  

  

 

4

Підпункт 1 пункту 1

Чи складений протокол першого побачення з клієнтом?

  

 

 

5

Підпункт 2 пункту 1

У разі неможливості реалізувати право на конфіденційне побачення:

 

 

 

               чи подана захисником скарга?
                                                                               ___ ___ / ___ ___ / ___ ___
                                                                                                   (дата)

  

  

  

               чи зроблено запис у протоколі відповідної процесуальної дії?
                                                                               ___ ___ / ___ ___ / ___ ___
                                                                                                   (дата)

  

  

  

6

Підпункт 3 пункту 1

Чи поінформував захисник про наявність інших захисників (у разі їх наявності) Центр?
                                                                               ___ ___ / ___ ___ / ___ ___
                                                                                                   (дата)

  

 

  

7

Підпункт 1 пункту 2

Чи мав місце факт відмови клієнта від захисника, призначеного Центром?

  

  

 

8

Підпункт 1 пункту 2

Чи була заява клієнта про відмову від захисника оформлена після конфіденційного побачення?

  

  

  

9

Підпункт 4 пункту 1

Чи продовжував захисник, від послуг якого відмовився клієнт, виконувати свої професійні обов'язки, якщо така відмова не була задоволена слідчим або слідчим суддею?

  

  

  

10

Підпункт 5 пункту 1

Чи брав захисник участь в усіх процесуальних діях, які проводились за участю клієнта або які могли обмежити чи порушити його права та законні інтереси?

  

  

  

11

Підпункт 5 пункту 1

Якщо захисник не брав участь в усіх процесуальних діях, то чи була така правова позиція узгоджена з клієнтом?

  

  

  

12

Підпункт 6 пункту 1

Чи скаржився клієнт на застосування насильства до нього?

  

  

  

13

Підпункт 6 пункту 1

Чи були виявлені у клієнта тілесні ушкодження?

  

  

  

14

Підпункт 6 пункту 1

Чи вжито заходів для надання клієнту:

 

 

 

               медичної допомоги?

  

  

  

               фіксації тілесних ушкоджень?

  

  

  

               проведення судово-медичної експертизи?

  

  

  

15

Підпункт 7 пункту 1

Чи мали місце факти застосування до клієнта катувань, інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження?

  

  

  

16

Підпункт 2 пункту 2

Чи дав клієнт згоду на вжиття відповідних заходів реагування щодо згаданих фактів?

  

  

  

17

Підпункт 2 пункту 2

Чи захисник:

 

 

 

               склав протокол фіксації скарг клієнта на катування, інші жорстокі, нелюдські або такі, що принижують гідність, види провадження?

  

  

  

               письмово повідомив про згадані факти процесуального керівника?

  

  

  

               звернувся у порядку статті 206 Кримінального процесуального кодексу України з відповідною заявою до слідчого судді?

  

  

  

18

Підпункт 7 пункту 1

Чи були підстави вважати затримання особи незаконним?

  

  

  

19

Підпункт 7 пункту 1

Чи звертався захисник із заявою до слідчого судді щодо незаконного затримання клієнта в порядку статті 206 Кримінального процесуального кодексу України?

  

  

  

20

Підпункт 8 пункту 1

Чи є клієнт пацієнтом замісної терапії / має хронічне захворювання або потребує безперервного лікування?

  

  

  

21

Підпункт 8 пункту 1

Чи вжито захисником заходів щодо надання медичної допомоги такому клієнту?

  

  

  

22

Підпункт 9 пункту 1

Чи дотримувався захисник встановлених законом процесуальних строків?

  

  

  

23

Підпункт 9 пункту 1

Чи оскаржував захисник рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді, які мають бути вчинені у визначені Кримінальним процесуальним кодексом України строки?
                                                                               ___ ___ / ___ ___ / ___ ___
                                                                                                   (дата)

  

  

  

24

Підпункт 11 пункту 1

Чи перебував клієнт під вартою:

 

 

 

               в ізоляторі тимчасового тримання?

  

  

  

               у слідчому ізоляторі?

  

  

  

25

Підпункт 11 пункту 1

Чи відвідував захисник клієнта:

 

 

 

               в ізоляторі тимчасового тримання?

  

  

  

               у слідчому ізоляторі?

  

  

  

26

Підпункт 4 пункту 2

Дата участі захисника в судовому засіданні щодо обрання або зміни клієнту запобіжного заходу
                                                                               ___ ___ / ___ ___ / ___ ___
                                                                                                   (дата)

 

 

  

27

Підпункт 5 пункту 2

Чи оскаржував захисник обрання або зміну клієнту запобіжного заходу?

  

  

  

28

Підпункт 5 пункту 2

Чи брав участь захисник в апеляційному розгляді поданої стороною захисту скарги щодо обрання або зміни запобіжного заходу?

  

  

  

29

Підпункт 5 пункту 2

Чи подавав захисник заперечення на апеляційну скаргу прокурора у разі оскарження прокурором ухвали слідчого судді про відмову у задоволенні його клопотання про обрання запобіжного заходу?

  

  

  

30

Підпункт 5 пункту 2

Чи брав участь захисник в апеляційному розгляді поданої стороною обвинувачення скарги щодо обрання або зміни запобіжного заходу?

  

  

  

31

Підпункт 12 пункту 1

Чи збирав захисник докази, що спростовують підозру чи пом'якшують/виключають кримінальну відповідальність?

  

  

  

32

Підпункт 3 пункту 2

Чи вживав захисник заходів для одержання документів, що підтверджують обставини, які характеризують особу клієнта, свідчать про його родинні та соціальні зв'язки тощо?

  

  

  

33

Підпункт 14 пункту 1

Чи інформував захисник про порушення його професійних прав та гарантій адвокатської діяльності Центр?

  

  

  

34

Підпункт 15 пункту 1

Чи ведеться адвокатське досьє?

  

  

  


Достовірність інформації, зазначеної у формі, підтверджую.

Дата ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___

Адвокат

_______________________
(прізвище та ініціали)

_____________
(підпис)


(Стандарти доповнено додатком 4 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.06.2014 р. N 920/5)

 

Додаток 5
до стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі


ФОРМА МОНІТОРИНГУ
стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі на стадії досудового розслідування

Доручення N _____________________ від ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___


N
з/п

Положення Стандартів

Питання

Відповідь

так

ні

не застосо-
вується

1

Підпункт 1 пункту 1

Чи ознайомився захисник з матеріалами кримінального провадження?

  

  

 

2

Підпункт 1 пункту 1

Чи відбулось конфіденційне побачення захисника з клієнтом?
                                     ___ ___ / ___ ___ / ___ ___         ___ ___ : ___ ___
                                                          (дата)                                          (час)

  

  

 

3

Підпункт 1 пункту 1

Чи були роз'яснені захисником клієнту його права?

  

  

 

4

Підпункт 1 пункту 1

Чи складений протокол першого побачення з клієнтом?

  

  

  

5

Підпункт 2 пункту 1

У разі неможливості реалізувати право на конфіденційне побачення:

 

 

 

               чи подана захисником скарга?
                                                                               ___ ___ / ___ ___ / ___ ___
                                                                                                   (дата)

  

  

  

               чи зроблено запис у протоколі відповідної процесуальної дії?
                                                                               ___ ___ / ___ ___ / ___ ___
                                                                                                   (дата)

  

  

  

6

Підпункт 3 пункту 1

Чи поінформував захисник про наявність інших захисників (у разі їх наявності) Центр?
                                                                               ___ ___ / ___ ___ / ___ ___
                                                                                                   (дата)

  

  

  

7

Підпункт 1 пункту 2

Чи мав місце факт відмови клієнта від захисника, призначеного Центром?

  

  

 

8

Підпункт 1 пункту 2

Чи була заява клієнта про відмову від захисника оформлена після конфіденційного побачення?

  

  

  

9

Підпункт 4 пункту 1

Чи продовжував захисник, від послуг якого відмовився клієнт, виконувати свої професійні обов'язки, якщо така відмова не була задоволена слідчим або слідчим суддею?

  

 

  

10

Підпункт 5 пункту 1

Чи брав захисник участь в усіх процесуальних діях, які проводились за участю клієнта або які могли обмежити чи порушити його права та законні інтереси?

  

  

 

11

Підпункт 5 пункту 1

Якщо захисник не брав участь в усіх процесуальних діях, то чи була така правова позиція узгоджена з клієнтом?

  

  

  

12

Підпункт 6 пункту 1

Чи скаржився клієнт на застосування насильства до нього?

  

  

 

13

Підпункт 6 пункту 1

Чи були виявлені у клієнта тілесні ушкодження?

  

  

 

14

Підпункт 6 пункту 1

Чи вжито заходів для надання клієнту:

 

 

 

               медичної допомоги?

  

  

  

               фіксації тілесних ушкоджень?

  

  

  

               проведення судово-медичної експертизи?

  

  

  

15

Підпункт 7 пункту 1

Чи мали місце факти застосування до клієнта катувань, інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження?

  

  

 

16

Підпункт 7 пункту 1

Чи дав клієнт згоду на вжиття відповідних заходів реагування щодо згаданих фактів?

  

  

  

17

Підпункт 7 пункту 1

Чи захисник:

 

 

 

               склав протокол фіксації скарг клієнта на катування, інші жорстокі, нелюдські або такі, що принижують гідність, види провадження?

  

  

  

               письмово повідомив про згадані факти процесуального керівника?

  

  

  

               звернувся у порядку статті 206 Кримінального процесуального кодексу України з відповідною заявою до слідчого судді?

  

  

  

18

Підпункт 2 пункту 2

Чи були підстави вважати затримання особи незаконним?

  

  

 

19

Підпункт 2 пункту 2

Чи звертався захисник із заявою до слідчого судді щодо незаконного затримання клієнта в порядку статті 206 Кримінального процесуального кодексу України?

  

  

  

20

Підпункт 8 пункту 1

Чи є клієнт пацієнтом замісної терапії / має хронічне захворювання або потребує безперервного лікування?

  

  

 

21

Підпункт 8 пункту 1

Чи вжито захисником заходів щодо надання медичної допомоги такому клієнту?

  

  

  

22

Підпункт 9 пункту 1

Чи дотримувався захисник встановлених законом процесуальних строків?

  

  

 

23

Підпункт 9 пункту 1

Чи дотримувалася сторона обвинувачення встановлених законом процесуальних строків?

  

  

 

24

Підпункт 9 пункту 1

Чи оскаржував захисник рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді, які мають бути вчинені у визначені Кримінальним процесуальним кодексом України строки?
                                                                               ___ ___ / ___ ___ / ___ ___
                                                                                                   (дата)

  

  

  

25

Підпункт 11 пункту 1

Чи перебував клієнт під вартою?

  

  

 

26

Підпункт 11 пункту 1

Чи відвідував захисник клієнта у слідчому ізоляторі?

  

  

  

27

Підпункт 11 пункту 1

Скільки разів захисник відвідував клієнта у слідчому ізоляторі?
                        _____                                            ___ ___ / ___ ___ / ___ ___
               (кількість разів)                                      (дата першого відвідання)

 

 

  

28

Підпункт 4 пункту 2

Дата участі захисника в судовому засіданні щодо:
обрання клієнту запобіжного заходу, продовження або зміни
                                                                               ___ ___ / ___ ___ / ___ ___
                                                                                                   (дата)

 

 

  

29

Підпункт 5 пункту 2

Чи оскаржував захисник обрання, продовження або зміну клієнту запобіжного заходу (за наявності підстав та з урахуванням узгодженої правової позиції сторони захисту)?

  

  

  

30

Підпункт 5 пункту 2

Чи подавав захисник заперечення на апеляційну скаргу прокурора у разі оскарження прокурором ухвали слідчого судді про відмову у задоволенні його клопотання про обрання запобіжного заходу?

  

  

  

31

Підпункт 5 пункту 2

Чи брав участь захисник в апеляційному розгляді скарги щодо обрання, продовження або зміни запобіжного заходу?

  

  

  

32

Підпункт 12 пункту 1

Чи збирав захисник докази, що спростовують підозру чи пом'якшують/виключають кримінальну відповідальність?

  

  

 

33

Підпункт 3 пункту 2

Чи вживав захисник заходів для одержання документів, що підтверджують обставини, які характеризують особу клієнта, свідчать про його родинні та соціальні зв'язки тощо?

  

  

 

34

Підпункт 14 пункту 1

Чи інформував захисник про порушення його професійних прав та гарантій адвокатської діяльності Центр?

  

  

  

35

Підпункт 15 пункту 1

Чи ведеться адвокатське досьє?

  

  

 

36

Підпункт 6 пункту 2

Чи ознайомився захисник з матеріалами досудового розслідування після завершення досудового розслідування?

  

  

 

37

Підпункт 7 пункту 2

Чи надав захисник стороні обвинувачення доступ до наявних доказів, документів тощо, які сторона захисту має намір використати в суді?

  

  

  


Достовірність інформації, зазначеної у формі, підтверджую.

Дата ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___

Адвокат

_______________________
(прізвище та ініціали)

_____________
(підпис)


(Стандарти доповнено додатком 5 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.06.2014 р. N 920/5)

 

Додаток 6
до стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі


ФОРМА МОНІТОРИНГУ
стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі на стадії суду першої інстанції

Доручення N _____________________ від ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___


N з/п

Положення Стандартів

Питання

Відповідь

так

ні

не застосо-
вується

1

 

Чи був залучений захисник до участі у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування?

  

  

 

2

Підпункт 1 пункту 1

Чи ознайомився захисник з матеріалами кримінального провадження?

  

  

  

3

Підпункт 1 пункту 1

Чи відбулось конфіденційне побачення захисника з клієнтом?
                                    ___ ___ / ___ ___ / ___ ___          ___ ___ : ___ ___
                                                        (дата)                                            (час)

  

  

  

4

Підпункт 11 пункту 1

Чи перебував клієнт під вартою?

  

  

 

5

Підпункт 11 пункту 1

Чи відвідував захисник клієнта у слідчому ізоляторі?

  

  

  

6

Підпункт 11 пункту 1

Скільки разів захисник відвідував клієнта у слідчому ізоляторі?
                               _____                                    ___ ___ / ___ ___ / ___ ___
                       (кількість разів)                              (дата першого відвідання)

 

 

  

7

Підпункт 1 пункту 1

Чи були роз'яснені захисником клієнту його права?

  

  

 

8

Підпункт 1 пункту 1

Чи складений протокол першого побачення з клієнтом?

  

  

  

9

Підпункт 3 пункту 1

Чи поінформував захисник про наявність інших захисників (у разі їх наявності) Центр?
                                                                               ___ ___ / ___ ___ / ___ ___
                                                                                                   (дата)

  

  

  

10

Підпункт 4 пункту 1

Чи продовжував захисник, від послуг якого відмовився клієнт, виконувати свої професійні обов'язки, якщо така відмова не була задоволена судом або доручення не було скасовано Центром?

  

  

  

11

Підпункт 6 пункту 1

Чи скаржився клієнт на застосування насильства до нього?

  

  

 

12

Підпункт 6 пункту 1

Чи були виявлені у клієнта тілесні ушкодження?

  

  

 

13

Підпункт 6 пункту 1

Чи вжито заходів для надання клієнту:

 

 

 

               медичної допомоги?

  

  

  

               фіксації тілесних ушкоджень?

  

  

  

               проведення судово-медичної експертизи?

  

  

  

14

Підпункт 7 пункту 1

Чи мали місце факти застосування до клієнта катувань, інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження?

  

  

 

15

Підпункт 7 пункту 1

Чи дав клієнт згоду на вжиття відповідних заходів реагування щодо згаданих фактів?

  

  

  

16

Підпункт 7 пункту 1

Чи захисник:

 

 

 

               склав протокол фіксації скарг клієнта на катування, інші жорстокі, нелюдські або такі, що принижують гідність, види провадження?

  

  

  

               звернувся з відповідною заявою до суду?

  

  

  

17

Підпункт 8 пункту 1

Чи є клієнт пацієнтом замісної терапії / має хронічне захворювання або потребує безперервного лікування?

  

  

 

18

Підпункт 8 пункту 1

Чи вжито захисником заходів щодо надання медичної допомоги такому клієнту?

  

  

  

19

Підпункт 12 пункту 1

Чи збирав захисник докази, що спростовують обвинувачення чи пом'якшують/виключають кримінальну відповідальність?

  

  

 

20

Підпункт 14 пункту 1

Чи інформував захисник про порушення його професійних прав та гарантій адвокатської діяльності Центр?

  

  

  

21

Підпункт 15 пункту 1

Чи ведеться адвокатське досьє?

  

  

 

22

Підпункт 2 пункту 3

Чи брав захисник участь у підготовчому судовому засіданні?

  

  

 

23

Підпункт 2 пункту 3

Чи подав захисник під час підготовчого судового засідання за наявності правових підстав:

 

 

 

               клопотання про закриття кримінального провадження?

  

  

  

               клопотання про зміну, скасування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі запобіжного заходу?

  

  

  

               скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, що не були подані (розглянуті) під час досудового розслідування?

  

  

  

24

Підпункт 3 пункту 3

Чи подавала сторона обвинувачення під час судового розгляду клопотання про долучення до матеріалів кримінального провадження будь-яких інших матеріалів, крім тих, що зазначені у реєстрі матеріалів досудового розслідування?

  

  

 

25

Підпункт 3 пункту 3

Чи заперечував захисник проти задоволення судом клопотання сторони обвинувачення про долучення до матеріалів кримінального провадження будь-яких інших матеріалів, крім тих, що зазначені у реєстрі матеріалів досудового розслідування (під час судового розгляду)?

  

  

  

26

Підпункт 4 пункту 3

Чи подавала сторона обвинувачення клопотання про долучення до матеріалів кримінального провадження будь-яких доказів до початку судового розгляду?

  

  

 

27

Підпункт 4 пункту 3

Чи заперечував захисник проти задоволення судом клопотання сторони обвинувачення про долучення до матеріалів кримінального провадження будь-яких доказів до початку судового розгляду?

  

  

  

28

Підпункт 6 пункту 3

Чи подавав захисник апеляційну скаргу на рішення суду (у разі незгоди клієнта з рішенням суду)?

  

  

 

29

Підпункт 6 пункту 3

Чи подавала сторона обвинувачення апеляційну скаргу?

  

  

 

30

Підпункт 6 пункту 3

Чи подавав захисник заперечення на апеляційну скаргу сторони обвинувачення?

  

  

  

31

Підпункт 6 пункту 3

Чи подавав клієнт апеляційну скаргу самостійно?

  

  

  


Достовірність інформації, зазначеної у формі, підтверджую.

Дата ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___

Адвокат

_______________________
(прізвище та ініціали)

_____________
(підпис)


(Стандарти доповнено додатком 6 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.06.2014 р. N 920/5)

 

Додаток 7
до стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі


ФОРМА МОНІТОРИНГУ
стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі на стадії суду апеляційної інстанції

Доручення N _____________________ від ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___


N
з/п

Положення Стандартів

Питання

Відповідь

так

ні

не застосо-
вується

1

 

Чи був залучений захисник до участі у кримінальному провадженні на стадії судового провадження у суді першої інстанції?

  

  

 

2

Підпункт 1 пункту 1

Чи ознайомився захисник з матеріалами кримінального провадження?

  

  

  

3

Підпункт 1 пункту 1

Чи відбулось конфіденційне побачення захисника з клієнтом?
                                     ___ ___ / ___ ___ / ___ ___         ___ ___ : ___ ___
                                                          (дата)                                          (час)

  

  

 

4

Підпункт 11 пункту 1

Чи перебував клієнт під вартою?

  

  

 

5

Підпункт 11 пункту 1

Чи відвідував захисник клієнта у слідчому ізоляторі?

  

  

  

6

Підпункт 11 пункту 1

Скільки разів захисник відвідував клієнта у слідчому ізоляторі?
                                  _____                                  ___ ___ / ___ ___ / ___ ___
                         (кількість разів)                             (дата першого відвідання)

 

 

  

7

Підпункт 1 пункту 1

Чи були роз'яснені захисником клієнту його права?

  

  

 

8

Підпункт 1 пункту 1

Чи складений протокол першого побачення з клієнтом?

  

  

  

9

Підпункт 3 пункту 1

Чи поінформував захисник про наявність інших захисників (у разі їх наявності) Центр?
                                                                               ___ ___ / ___ ___ / ___ ___
                                                                                                   (дата)

  

  

  

10

Підпункт 4 пункту 1

Чи продовжував захисник, від послуг якого відмовився клієнт, виконувати свої професійні обов'язки, якщо така відмова не була задоволена судом або доручення не було скасовано Центром?

  

  

  

11

Підпункт 6 пункту 1

Чи скаржився клієнт на застосування насильства до нього?

  

  

 

12

Підпункт 6 пункту 1

Чи були виявлені у клієнта тілесні ушкодження?

  

  

 

13

Підпункт 6 пункту 1

Чи вжито заходів для надання клієнту:

 

 

 

               медичної допомоги?

  

  

  

               фіксації тілесних ушкоджень?

  

  

  

               проведення судово-медичної експертизи?

  

  

  

14

Підпункт 7 пункту 1

Чи мали місце факти застосування до клієнта катувань, інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження?

  

  

 

15

Підпункт 7 пункту 1

Чи дав клієнт згоду на вжиття відповідних заходів реагування щодо згаданих фактів?

  

  

  

16

Підпункт 7 пункту 1

Чи захисник:

 

 

 

               склав протокол фіксації скарг клієнта на катування, інші жорстокі, нелюдські або такі, що принижують гідність, види провадження?

  

  

  

               звернувся з відповідною заявою до суду?

  

  

  

17

Підпункт 8 пункту 1

Чи є клієнт пацієнтом замісної терапії / має хронічне захворювання або потребує безперервного лікування?

  

  

 

18

Підпункт 8 пункту 1

Чи вжито захисником заходів щодо надання медичної допомоги такому клієнту?

  

  

  

19

Підпункт 12 пункту 1

Чи збирав захисник докази, що спростовують обвинувачення чи пом'якшують/виключають кримінальну відповідальність?

  

  

 

20

Підпункт 14 пункту 1

Чи інформував захисник про порушення його професійних прав та гарантій адвокатської діяльності Центр?

  

  

  

21

Підпункт 15 пункту 1

Чи ведеться адвокатське досьє?

  

  

 

22

Підпункт 4 пункту 3

Чи подавала сторона обвинувачення клопотання про долучення до матеріалів кримінального провадження будь-яких доказів до початку апеляційного розгляду?

  

  

 

23

Підпункт 4 пункту 3

Чи заперечував захисник проти задоволення судом клопотання сторони обвинувачення про долучення до матеріалів кримінального провадження будь-яких доказів до початку апеляційного розгляду?

  

  

  

24

Підпункт 6 пункту 3

Чи брав участь захисник у засіданні апеляційної інстанції?

  

  

 

25

Підпункт 6 пункту 3

Чи брав участь захисник у розгляді апеляційної скарги в суді, поданої клієнтом самостійно?

  

  

  

26

Підпункт 6 пункту 3

Чи подавав захисник касаційну скаргу на рішення суду (у разі незгоди клієнта з рішенням суду)?

  

  

 

27

Підпункт 6 пункту 3

Чи подавала сторона обвинувачення касаційну скаргу?

  

  

 

28

Підпункт 6 пункту 3

Чи подавав захисник заперечення на касаційну скаргу сторони обвинувачення?

  

  

  

29

Підпункт 6 пункту 3

Чи подавав клієнт касаційну скаргу самостійно?

  

  

  


Достовірність інформації, зазначеної у формі, підтверджую.

Дата ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___

Адвокат

_______________________
(прізвище та ініціали)

_____________
(підпис)


(Стандарти доповнено додатком 7 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.06.2014 р. N 920/5)

 

Додаток 8
до стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі


ФОРМА МОНІТОРИНГУ
стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі на стадії суду касаційної інстанції

Доручення N _____________________ від ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___


N
з/п

Положення Стандартів

Питання

Відповідь

так

ні

не застосо-
вується

1

 

Чи був залучений захисник до участі у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування?

  

  

 

2

Підпункт 1 пункту 1

Чи ознайомився захисник з матеріалами кримінального провадження?

  

  

  

3

Підпункт 1 пункту 1

Чи відбулось конфіденційне побачення захисника з клієнтом?
                                     ___ ___ / ___ ___ / ___ ___         ___ ___ : ___ ___
                                                          (дата)                                          (час)

  

  

 

4

Підпункт 11 пункту 1

Чи перебував клієнт під вартою?

  

  

 

5

Підпункт 11 пункту 1

Чи відвідував захисник клієнта у слідчому ізоляторі?

  

  

  

6

Підпункт 11 пункту 1

Скільки разів захисник відвідував клієнта у слідчому ізоляторі?
                               _____                                   ___ ___ / ___ ___ / ___ ___
                     (кількість разів)                               (дата першого відвідання)

 

 

  

7

Підпункт 1 пункту 1

Чи були роз'яснені захисником клієнту його права?

  

  

 

8

Підпункт 1 пункту 1

Чи складений протокол першого побачення з клієнтом?

  

  

  

9

Підпункт 3 пункту 1

Чи поінформував захисник про наявність інших захисників (у разі їх наявності) Центр?
                                                                               ___ ___ / ___ ___ / ___ ___
                                                                                                   (дата)

  

  

  

10

Підпункт 4 пункту 1

Чи продовжував захисник, від послуг якого відмовився клієнт, виконувати свої професійні обов'язки, якщо така відмова не була задоволена судом або доручення не було скасовано Центром?

  

  

  

11

Підпункт 6 пункту 1

Чи скаржився клієнт на застосування насильства до нього?

  

  

 

12

Підпункт 6 пункту 1

Чи були виявлені у клієнта тілесні ушкодження?

  

  

 

13

Підпункт 6 пункту 1

Чи вжито заходів для надання клієнту:

 

 

 

               медичної допомоги?

  

  

  

               фіксації тілесних ушкоджень?

  

  

  

               проведення судово-медичної експертизи?

  

  

  

14

Підпункт 7 пункту 1

Чи мали місце факти застосування до клієнта катувань, інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження?

  

  

 

15

Підпункт 7 пункту 1

Чи дав клієнт згоду на вжиття відповідних заходів реагування щодо згаданих фактів?

  

  

  

16

Підпункт 7 пункту 1

Чи захисник:

 

 

 

               склав протокол фіксації скарг клієнта на катування, інші жорстокі, нелюдські або такі, що принижують гідність, види проводження?

  

  

  

               звернувся з відповідною заявою до суду?

  

  

  

17

Підпункт 8 пункту 1

Чи є клієнт пацієнтом замісної терапії / має хронічне захворювання або потребує безперервного лікування?

  

  

 

18

Підпункт 8 пункту 1

Чи вжито захисником заходів щодо надання медичної допомоги такому клієнту?

  

  

  

19

Підпункт 12 пункту 1

Чи збирав захисник докази, що спростовують обвинувачення чи пом'якшують/виключають кримінальну відповідальність?

  

  

 

20

Підпункт 14 пункту 1

Чи інформував захисник про порушення його професійних прав та гарантій адвокатської діяльності Центр?

  

  

  

21

Підпункт 15 пункту 1

Чи ведеться адвокатське досьє?

  

  

 

22

Підпункт 6 пункту 3

Чи брав участь захисник у засіданні касаційної інстанції?

  

  

 

23

Підпункт 6 пункту 3

Чи брав участь захисник у розгляді касаційної скарги в суді, поданої клієнтом самостійно?

  

  

  


Достовірність інформації, зазначеної у формі, підтверджую.

Дата ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___

Адвокат

_______________________
(прізвище та ініціали)

_____________
(підпис)


(Стандарти доповнено додатком 8 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.06.2014 р. N 920/5)

 

Додаток 9
до стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі


ФОРМА МОНІТОРИНГУ
стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі при проведенні окремої процесуальної дії

Доручення N _____________________ від ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___


N
з/п

Положення Стандартів

Питання

Відповідь

так

ні

не застосо-
вується

1

Пункт 4

Чи переконався захисник, що раніше залучений захисник (захисники) був (були) повідомлений(і) завчасно та належним чином про проведення цієї процесуальної дії?

  

  

 

2

Підпункт 1 пункту 1, пункт 4

Чи узгодив захисник правову позицію з:

 

 

 

раніше залученим(и) захисником (захисниками)?

  

  

 

клієнтом?

  

  

 

3

Пункт 4

Чи була процесуальна дія невідкладною?

  

  

 

4

Пункт 4

Чи заявляв захисник клопотання слідчому, прокурору, слідчому судді або суду про перенесення процесуальної дії у зв'язку з відсутністю обставин, що обумовлюють її невідкладність?

  

  

  

5

Підпункт 1 пункту 1

Чи ознайомився захисник з матеріалами кримінального провадження?

  

  

 

6

Підпункт 1 пункту 1

Чи відбулось конфіденційне побачення захисника з клієнтом?
                                     ___ ___ / ___ ___ / ___ ___         ___ ___ : ___ ___
                                                          (дата)                                          (час)

  

  

 

7

Підпункт 1 пункту 1

Чи були роз'яснені захисником клієнту його права?

  

  

 

8

Підпункт 1 пункту 1

Чи складений протокол першого побачення з клієнтом?

  

  

 

9

Підпункт 1 пункту 2

Чи мав місце факт відмови клієнта від захисника, призначеного Центром?

  

  

 

10

Підпункт 4 пункту 1

Чи продовжував захисник, від послуг якого відмовився клієнт, виконувати свої обов'язки, якщо така відмова не була задоволена слідчим, прокурором, слідчим суддею, судом або доручення не було скасовано Центром?

  

  

  

11

Підпункт 6 пункту 1

Чи скаржився клієнт на застосування насильства до нього?

  

  

 

12

Підпункт 6 пункту 1

Чи були виявлені у клієнта тілесні ушкодження?

  

  

 

13

Підпункт 6 пункту 1

Чи вжито заходів для надання клієнту:

 

 

 

               медичної допомоги?

  

  

  

               фіксації тілесних ушкоджень?

  

  

  

               проведення судово-медичної експертизи?

  

  

  

14

Підпункт 7 пункту 1

Чи мали місце факти застосування до клієнта катувань, інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження?

  

  

 

15

Підпункт 7 пункту 1

Чи дав клієнт згоду на вжиття відповідних заходів реагування щодо згаданих фактів?

  

  

  

16

Підпункт 7 пункту 1

Чи захисник:

 

 

 

               склав протокол фіксації скарг клієнта на катування, інші жорстокі, нелюдські або такі, що принижують гідність, види провадження?

  

  

  

               звернувся з відповідною заявою до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду?

  

  

  

17

Підпункт 8 пункту 1

Чи є клієнт пацієнтом замісної терапії / має хронічне захворювання або потребує безперервного лікування?

  

  

 

18

Підпункт 8 пункту 1

Чи вжито захисником заходів щодо надання медичної допомоги такому клієнту?

  

  

  

19

Підпункт 14 пункту 1

Чи інформував захисник про порушення його професійних прав та гарантій адвокатської діяльності Центр?

  

  

  

20

Підпункт 15 пункту 1

Чи ведеться адвокатське досьє?

  

  

 


Достовірність інформації, зазначеної у формі, підтверджую.

Дата ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___

Адвокат

_______________________
(прізвище та ініціали)

_____________
(підпис)


(Стандарти доповнено додатком 9 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.06.2014 р. N 920/5)

____________

 

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2014
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2014